Nghị định số 09-2016-NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016 Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm