Thông tư số 59-2015-TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc T