Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng
Là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông dinh...
Phòng Kiểm tra Nhà nước về An toàn thực phẩm và...
Là đơn vị trực thuộc Viện Dinh dưỡng, hoạt động dưới sự lãnh đạo quản...
Khoa Dinh dưỡng và bệnh không lây nhiễm
Là khoa nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực phòng chống bệnh mạn...
Khoa Vi sinh thực phẩm và Sinh học phân tử
Nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ; chỉ đạo chuyên môn...
Khoa Hóa Thực phẩm
Nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ; chỉ đạo chuyên môn...
Trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng
Là đơn vị ứng dụng và phát triển quy trình công nghệ để...
Trung Tâm đào tạo dinh dưỡng và thực phẩm
Là cơ sở đào tạo Tiến sỹ Dinh dưỡng cộng đồng quốc gia và là đơn vị đầu mối của Viện thực...
Trung tâm Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm...
Cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, phục hồi dinh dưỡng, phòng chống các...
Khoa Giám sát và Chính sách dinh dưỡng
Là đơn vị đầu mối về giám sát dinh dưỡng, thực hiện giám...
Khoa Vi chất dinh dưỡng
Là khoa nghiên cứu các vấn đề thiếu vi chất dinh dưỡng, đề xuất...
Khoa Hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng
Là khoa nghiên cứu về các rối loạn chuyển hóa liên quan...
Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và Tiết chế
Là khoa nghiên cứu ứng dụng các phương pháp chữa bệnh bằng ăn...
12